• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11862 253 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก มาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
11861 254 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สอนหลักสูตรระยะสั้น ผอ. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร
11860 0251 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก การประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % % เป็นวาระของจังหวัดลำพูน ปี 2567 ผอ. ฝ่ายพัฒนาการศึกษา งานปกครอง
11859 0252 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งเลขที่คำสั่งที่บันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กุมภาพันธ์ 2567 รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
11858 056/2567 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2566 รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ)
11857 ศธ0601/1292 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรม
11856 0249 2024-02-01 หนังสือราชการภายนอก คำกล่าว กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรม
11855 0247 2024-01-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษปี 2567 รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) มอบฝ่ายพัฒนาการศึกษา งานแนะแนว ครูวรพร
11854 0242 2024-01-31 หนังสือราชการภายนอก การย้ายประจำปีพ.ศ. 2567 ครั้งที่หนึ่งและยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาที่ต้องการรับย้าย รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
11853 0241 2024-01-31 หนังสือราชการภายนอก เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) ฝ่านแผนงาน งานวิจัย
11852 0246 2024-01-31 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2566 รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) มอบรอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
11851 0243 2024-01-31 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2566 รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) มอบฝ่ายพัฒนาการศึกษา งานปกครอง
11850 0239 2024-01-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานและญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 รองเชิดวงศ์ ดอกแก้ว (รก.ผอ.) มอบฝ่ายพัฒนาฯ งานแนะแนว
11762 154 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าธิราชจ้าวกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารรี รก.เชิดวงศ์ มอบฝ่ายบริหารทรัพย์ แผนกช่างยนต์
11761 153 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา มอบฝ่ายบริหารทรัพย์ งานอาคาร
11760 0155 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่1 / 2567 รก.เชิดวงศ์ ฝ่ายบริหารทรัพย์ งานพัสดุเตรียมรถ
11759 152 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งลูกเสือ-เนตรนารี รก.เชิดวงศ์ มอบฝ่ายบริหารซับงานพัสดุประสาน
11758 148 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายงานการทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเอ็มโออยู่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รก.เชิดวงศ์ มอบฝ่ายแผนงาน งานความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
11757 149 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566 ไปพลางก่อนปีงบประมาณ 2567 งบบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานราชการงวดที่ 2 รก.เชิดวงศ์ มอบฝ่ายบริหารซับฝ่ายแผนงาน
11756 150/2567 2024-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับลูกเกียรติยศองค์การเกษตรตะกอนในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราโชว์ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารรี รก.เชิดวงศ งานบริหารทั่วไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ::